Adwokatura XXI wieku: kompetentna i nowoczesna

NASZ ZAWÓD, NASZ SAMORZĄD, NASZ WIZERUNEK

Wyzwolić energię i siłę Adwokatury.

I. NASZ ZAWÓD

1.  Samorząd dla adwokata, wspierający, reprezentatywny:

a. Samorząd wspierający, słuchający i współdziałający z adwokatami, odpowiadający na realne potrzeby środowiska na poziomie izbowym oraz krajowym; reprezentatywny i łączny ze środowiskiem.

b. Ochrona i wspieranie wizerunku oraz zaufania publicznego do adwokatów. Reakcja samorządu na próby podważenia pozycji zawodowej adwokata. Samorząd realizujący swe zadania i rzetelnie informujący społeczeństwo.

c. Samorząd reprezentujący interesy adwokatów w relacjach z organami władzy, zapewniający wsparcie w płaszczyznach: wykonywania zawodu, niezależności adwokata i tajemnicy adwokackiej, pozycji i sytuacji rynkowej, spowodowanej zarówno sytuacjami nadzwyczajnymi, regulacją prawną, barierami urzędowymi, nieuczciwą konkurencją.

d.  Samorząd przewidujący i kreujący rzeczywistość.

2. Dobre prawo – przyjazne otoczenie zawodowe. Proaktywna postawa samorządu dla realizacji zadań ustawowych w zakresie związanym z zapewnieniem właściwych warunków świadczenia pomocy prawnej; intensyfikacja ważnych prac projektowych i lobbingowych.

Dobry projekt + właściwy czas => szansa na efekt

A. Zmiany w Prawie o adwokaturze i w innych aktach prawnych – ramy aktywności zawodowej:

a. jednolitość fiskalnego obciążenia równoważnych form wykonywania zawodu adwokata (podatki i ubezpieczenie społeczne),

b. poszerzenie możliwości prawnych świadczenia usług przez adwokatów przy użyciu form prawnych umożliwiających ograniczenie odpowiedzialności jak np. w spółkach kapitałowych,

c.   stopniowe poszerzanie sfery aktywności adwokackiej w celu zwiększenia konkurencyjności i pozycji na rynku,

d.   wspieranie rozwoju doradztwa korporacyjnego, kontraktowego, negocjacyjnego, sądownictwa polubownego i mediacji,

e.  ubezpieczenie społeczne i zabezpieczenie socjalne ze szczególnym uwzględnieniem problemów kobiet związanych z łączeniem macierzyństwa i wykonywania zawodu,

f.   mechanizmy ułatwiające kobietom wychowującym dzieci wykonywanie obowiązków wynikających z pełnienia funkcji samorządowych.

B.  Prawne ramy w sferze praktycznego wykonywania zawodu:

a.  aktywizm adwokacki w procesie jako środek wzmacniający prawa jednostki i jako podstawa ewentualnego postulowania poszerzenia przymusu adwokackiego,

b.   odejście od procesu „formułkowego”, redukcja nadmiernego formalizmu poprzez podejmowanie właściwych inicjatyw legislacyjnych,

c.  ograniczenie przewlekłości postępowania; wprowadzenie mechanizmów wyznaczania rozpraw dzień po dniu,

d. zwiększenie roli adwokata w procesie, zwłaszcza w płaszczyźnie postępowania dowodowego poprzez doprecyzowanie uregulowań w przedmiocie dowodów z przesłuchania świadków i przeprowadzania dowodów z dokumentów na etapie przedsądowym,

e.   dopuszczenie adwokatów do czynności zastrzeżonych przez kodeks spółek handlowych dla notariuszy,

f.     zmiany w systemie doręczeń, w tym opcjonalnych dla adwokatów doręczeń elektronicznych,

g.   zmiany zmierzające do zwiększenia możliwości komunikacji z sądem przy pomocy środków elektronicznych,

h.   bezpośredni dostęp adwokatów do baz w systemie informatycznym,

i.   mechanizmy wspierające rozwój mediacji i sądownictwa polubownego (wsparcie instytucjonalne, szkoleniowe, e-learningowe oraz materiały szkoleniowe).

C.  Postępowania dyscyplinarne:

a.  wzmocnienie i uproszczenie samorządowego postępowania dyscyplinarnego (zarówno regulacja prawem powszechnie obowiązującym, jak i regulaminem),

b.   uproszczenie procedur dyscyplinarnych,

c.  prawo w działaniu – zobiektywizowanie, zwiększenie tempa i efektywności postępowań dyscyplinarnych; adekwatna, proporcjonalna, właściwie komunikowana reakcja,

d.   skoordynowane zwalczanie przejawów nieuczciwej konkurencji.

D.  Zmiany w zakresie etyki; dostosowanie zasad deontologicznych do realnych potrzeb adwokatów:

a.   poszerzenie dopuszczalnych podstaw działania w ramach rozmaitych sfer wykonywania zawodu adwokata,

b. poszerzenie prawa do rzetelnej informacji niebędącej reklamą. Nieprecyzyjne uregulowania powodują ograniczenia w wykorzystaniu dostępnych działań marketingowych, nie są efektywne w praktyce, bywają nieprzestrzegane i obniżają konkurencyjność adwokackiej profesji w stosunku do innych zawodów prawniczych,

c. wspólny rdzeń zasad deontologicznych, zróżnicowane zasady szczegółowe w zależności od specyfiki podejmowanych czynności. W ramach wykonywania zawodu adwokata może mieścić się np. wykonywanie części usług księgowych czy audytorskich, a nawet niektórych formy pośrednictwa. Specjalizacja kancelarii adwokackich wymaga instrumentów umożliwiających konkurencję z dużymi podmiotami wielobranżowymi na rynku prawniczym,

d. zasady etyczne dla szerokiej działalności. Nieograniczone do specyfiki działania adwokata sądowego. Deontologiczne uwzględnienie usług adwokackich doradztwa prawnego, podatkowego, prawno-biznesowego, transakcyjnego, negocjacyjnego, a także w sferach dopuszczalnych, a niezwiązanych z działalnością adwokacką,

e. deontologia ADR. Adwokacka działalność w sferze ADR wymaga wyraźnych deontologicznych zasad działania adwokatów-mediatorów, adwokatów-arbitrów i pełnomocników w tych postępowaniach.

E.  Zmiany w doskonaleniu zawodowym:

a. rozwój i budowa nowoczesnych form szkolenia zawodowego z uwzględnieniem rozwoju technologicznego i informatycznego,

b. nowoczesny, zróżnicowany i interdyscyplinarny program szkolenia zawodowego,

c. doskonalenie zawodowe obejmujące inne formy wykonywania zawodu niż występowanie na sali sądowej, w szczególności doradztwo korporacyjne, prawno-biznesowe, podatkowe, negocjacje, mediację, arbitraż, aspekty psychologiczne, aspekty marketingowe,

d. szeroki dostęp do przyjaznych i nowoczesnych materiałów i szkoleń on-line; „instrukcje postępowania” w trudnych sytuacjach związanych z wykonywaniem zawodu (np. zwolnienie z tajemnicy, kontrola skarbowa, kontrola ZUS, przeszukanie w kancelarii itp.),

e. budowa mechanizmów i organizacja szkoleń międzyizbowych,

f. upowszechnienie i ułatwianie przepływu kadry szkoleniowej pomiędzy izbami,

g. utworzenie ogólnopolskiej bazy wiedzy dla adwokatów, poszerzenie oferty adwokackich publikacji, współpraca z wydawnictwami prawniczymi.

F.  Zmiany w organizacji aplikacji adwokackiej:

a. solidarnościowy mechanizm szkolenia aplikanckiego: uruchomienie mechanizmów wspierających mniejsze izby tak w zakresie finansowania szkolenia, jak w zakresie kadry szkoleniowej,

b. mechanizmy wspierające dla aplikantek łączących aplikację z macierzyństwem,

c. zmiana programu szkolenia–aplikacja nie ma uczyć przepisów, lecz umiejętności wykładni i stosowania prawa w nowoczesnym, zinformatyzowanym i zmieniającym się otoczeniu prawno-gospodarczym:

                                                  i.      I i II rok – szkolenie przyporządkowane etapom prowadzenia spraw sądowych (brak nawiązań do systematyki kodeksowej),

                                       ii.      III rok – szkolenie z zakresu pozasądowego świadczenia pomocy prawnej, w szczególności doradztwo korporacyjne, prawno-biznesowe, podatkowe, negocjacji, mediacji, arbitrażu oraz przygotowanie do egzaminu adwokackiego,

d. zintegrowany system szkolenia – między izbowe lub centralne wsparcie w specyficznych, objętych wysoką specjalizacją obszarach,

e.  wypracowanie ogólnopolskich standardów szkolenia, w tym aktywnego udziału patrona w organizacji aplikacji oraz ogólnopolskich standardów egzaminowania, przeprowadzania kolokwiów i sprawdzianów,

f.  opracowanie ogólnopolskiej listy wykładowców,

g. uzupełnienie szkolenia o rozwijające się obszary prawa, z którymi aplikantki i aplikanci nie stykają się na studiach, promowanie kształcenia adwokata posiadającego wiedzę merytoryczną nie tylko związaną z prawem procesowym ale również w dziedzinach prawa, w których konkurują inne korporacje (radcy prawni, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi),

h. budowa bazy wiedzy dla aplikantów przygotowujących się do egzaminów zawodowych, opracowanie podręczników obejmujących zagadnienia egzaminacyjne i praktyczne,

i. materiały szkoleniowe: zintensyfikowanie mechanizmów przygotowujących szkoleniową bazę na poziomie centralnym (materiały szkoleniowe, integracja z OBA) w sposób umożliwiający aplikantkom i aplikantom pełne przygotowanie do wykonywania zawodu.

G.  Nieodpłatna pomoc prawna:

a.  rynkowość: sukcesywne zmierzanie w kierunku stworzenia systemu nieodpłatnej pomocy prawnej opartego na zasadach rynkowych,

b. dobrowolność: usprawnienie modelu „nieodpłatnej pomocy prawnej” jako formy dobrowolnego świadczenia usług przez adwokatów na podstawie umowy ze Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego,

c.  kompleksowość: zapewnienie, że adwokat świadczący nieodpłatną pomoc prawną spełnia wszystkie wymogi ustawowe i posiada pełne kompetencje,

d.  stworzenie mechanizmów i struktur do uczestniczenia adwokatów w nieodpłatnej pomocy obywatelskiej.

H.  Ubezpieczenia prawne:

a. inicjatywa: podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia i upowszechnienia ubezpieczeń prawnych wśród różnych grup społecznych, z uwzględnieniem osób fizycznych,

b. dostępność: wprowadzenie mechanizmów, które ułatwiają i gwarantują dostępność cenową wykorzystania ubezpieczeń prawnych,

c.  instytucjonalność: wykorzystanie istniejących organizacji oraz stworzenie nowych podmiotów umożliwiających przystąpienie do ubezpieczenia prawnego przez wszystkich zainteresowanych,

d. konkurencyjność: zorganizowanie systemu ubezpieczeń prawnych na zasadzie wspomagania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej pomocy obywatelskiej.

I. Pomoc prawna pro bono: ukształtowana poprzez odpowiedni wybór adresata, tj. osobom rzeczywiście potrzebujących i niemogącym skorzystać z pozostałych form odpłatnej lub nieodpłatnej pomocy prawnej.

J.   Udział Adwokatury w poszerzającym się obszarze wykorzystywania rozwiązań IT i w związanych z nim zmianach legislacyjnych:

a.   zwiększenie dostępności i wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla Adwokatury,

b. stopniowe wkraczanie Adwokatury w mechanizmy działania sztucznej inteligencji w sferze prawnej; programy wdrażające adwokatów jako obowiązek samorządu,

c.  wykorzystanie przez Adwokaturę mediacji online i elektronicznego postępowania arbitrażowego jako wzorca umożliwiającego usprawnienie postępowania sądowego,

d. upowszechnienie podpisu elektronicznego weryfikowanego na podstawie kwalifikowanego certyfikatu i ułatwienie uzyskania go przez adwokatów,

e. wpływ Adwokatury na ukształtowanie modelu IT stosowania prawa: postępowania elektroniczne, doprecyzowanie zakresu platformy ePUAP, doręczenia elektroniczne, elektroniczne czynności procesowe i środki zaskarżenia, mechanizmy elektronicznego rozwiązywania sporów,

f.  wyraźny głos Adwokatury w procesie legislacyjnym zmierzającym do obligatoryjnego korzystania z rozwiązań informatycznych, np. e-doręczeń (stopniowe wdrażanie na zasadzie dobrowolności),

g. rozwój, upowszechnianie, szkolenie w zakresie zmian w biznesie wynikających ze stosowania IT: wykorzystywanie zawierania umów przy użyciu form elektronicznych i metod zautomatyzowanych (umowy przez Internet, umowy przy użyciu botów internetowych), powszechność mechanizmów automatyzacyjnych.

II. NASZ SAMORZĄD

1.      Samorząd nowoczesny, skoordynowany, profesjonalny, oszczędny i apolityczny:

a.  Nowoczesność:

i.      stworzenie programów zintegrowanego zarządzania sprawami członków samorządu adwokackiego, w tym postępowaniami skargowymi, dyscyplinarnymi, toczącymi się przed rzecznikiem i przed sądem, listami adwokatów-mediatorów i adwokatów-arbitrów, sprawami z urzędu. Wprowadzenie w pełni zintegrowanego przepływu informacji na poziomie między izbowym, NRA i poszczególnych adwokatów,

ii.    ujednolicenie systemów wykorzystywanych przez Naczelną Radę Adwokacką i izby adwokackie.

b.  Koordynacja:

i.  stworzenie mechanizmów digitalizacji akt osobowych, zintegrowania cyfrowego postępowań na poziomie izbowym i centralnym. Zintegrowany system informacyjny zawierający akta postępowań, uchwały i inne rozstrzygnięcia oraz protokoły posiedzeń z różnymi poziomami dostępu na płaszczyźnie indywidualnej – ORA, NRA, SD, WSD, RD, RDA,

ii. stworzenie cyfrowej bazy rozstrzygnięć w sprawach samorządowych w powtarzalnych sprawach. Ułatwienie stopniowego ujednolicenia praktyki rozstrzygnięć na poziomie centralnym i izbowym. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie międzyizbowym i NRA.

c. Profesjonalizm: wdrożenie mechanizmów umożliwiających funkcjonowanie i przepływ informacji pomiędzy organami samorządowymi poszczególnych izb oraz Naczelną Radą Adwokacką, gwarantujących szybkość, rzetelność, przejrzystość i zachowanie standardów funkcjonowania współczesnego samorządu zawodowego.

d.   Optymalizacja kosztów:

i.  wypracowanie rozwiązań na poziomie centralnym oraz integracja systemów dadzą oszczędności w Adwokaturze, zwłaszcza dla izb korzystających ze wspólnych rozwiązań. Integracja systemów wyeliminuje konieczność powtarzania niektórych prac w ramach izb,

ii.    optymalizacja działalności Biura Naczelnej Rady Adwokackiej,

iii.  pozyskiwanie środków z programów krajowych i międzynarodowych.

e.  Neutralność polityczna: Adwokatura jako przedstawiciel wszystkich adwokatów niezwiązana z żadną siłą polityczną. Adwokatura otwarta na szeroką współpracę, wspieranie inicjatyw korzystnych dla adwokatów, stojąca zawsze po stronie obywateli. Zachowująca przestrzeń do dialogu w ważnych sprawach dotyczących adwokatów i obywateli.

2.      Samorząd o szybkich i drożnych mechanizmach decyzyjnych. Brak decyzji na poziomie władz samorządowych jest czynnikiem wizerunkowo i merytorycznie dewastującym. Rolą Samorządu jest zapewnienie efektywnego schematu:

identyfikacja problemu =>projekt decyzji =>uruchomienie właściwego gremium =>decyzja =>wykonanie decyzji => (w razie potrzeby) komunikowanie decyzji oraz podjętych kroków wedle ustalonej wcześniej strategii komunikacji(na zewnątrz).

3.      Organy samorządu o czytelnych kompetencjach: wykształcenie przejrzystej i wyraźnej struktury kompetencyjnej wewnątrz Prezydium i NRA:

a.     każde stanowisko w Prezydium to wyraźnie określony i objęty odpowiedzialnością obszar kompetencji,

b.  elekcyjne członkostwo w NRA z wyraźnym własnym obszarem zadań, przyporządkowanym funkcjonalnie właściwym kompetencjom na poziomie prezydialnym. Kompetencje przenikające na poziom izby koordynowane pomiędzy NRA a izbami,

c.   sprawny system komunikacji gwarantujący należyty przepływ informacji wewnątrz Prezydium i w obrębie NRA. Skoordynowanie działań wymagających zaangażowania osób odpowiedzialnych za różne obszary kompetencji,

d.  komisje przy NRA związane z obszarami kompetencyjnymi j.w. – kierowane przez członkinię/członka NRA odpowiedzialnego za dany obszar; koordynowane przez odpowiednią dziekan lub dziekana albo osobę wskazaną na poziomie izbowym,

e.  zintegrowanie działalności podejmowanej centralnie z działalnością koordynowaną przez dziekanów i ich przedstawicieli w komisjach, sekcjach, Prezydium i NRA,

f.   zintegrowany i profesjonalnie zarządzany mechanizm organizowania i finansowania obligatoryjnej działalności samorządowej.

4. Samorząd czytelnie finansowany: finansowanie oparte o budżetowanie środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań – projektów, w oparciu o prognozy kosztowe, przygotowywane z należytym wyprzedzeniem. Budżet opracowany przez NRA na takiej podstawie, z udziałem osób koordynujących poszczególne obszary kompetencyjne. Realizacja budżetu przez Prezydium jako działalność wykonawcza i techniczna.

5.      Jedność i wspólnota:

a. wzmocnienie znaczenia KZA. KZA jako platforma wymiany myśli. Wykorzystanie tej możliwości komunikacji z delegatami w sposób szerszy niż w toku zjazdu zwyczajnego, zdominowanego przez wybory,

b.  inkluzywność Adwokatury:

i. umożliwienie włączania w działalność samorządową adwokatów spoza samorządowych struktur, respektowanie i analiza potrzeb członków Adwokatury niewłączających się w działalność samorządową,

ii. tworzenie i rozwijanie mechanizmów ułatwiających kobietom pełnienie funkcji samorządowych oraz branie aktywnego udziału w życiu samorządowym,

iii. zapewnienie warunków równoprawnego uczestniczenia mniejszych izb w funkcjonowaniu samorządu (platformy wsparcia z poziomu NRA, mechanizmy wspierające organizacyjnie i finansowo),

iv.  niedopuszczenie do podziałów środowiska według linii, które nie są związane z problemami Adwokatury i nie powinny dzielić adwokatów. Koncentracja wokół pozytywnych i ważnych dla środowiska projektów. Zogniskowanie na tym co łączy, a nie tym, co dzieli,

c.  wewnętrzne zintegrowanie środowiska adwokackiego: szeroka integracja wokół rozmaitych wspólnych płaszczyzn. Projekty profesjonalne (adwokackie),integracyjne, kulturalne, sportowe, naukowe, legislacyjne. Każda z tych płaszczyzn wymaga silnego wzmocnienia, zarówno na poziomie krajowym, jak i w przypadku inicjatyw o zasięgu lokalnym,

d.  udrożnienie kanałów komunikacyjnych: śledzenie, analizowanie głosów środowiska i wykorzystywanie jego potencjału. Stworzenie warunków i płaszczyzn do prowadzenia konsultacji środowiskowych. Sukcesywne włączanie zainteresowanych adwokatów w aktywność samorządu, zarówno na poziomie NRA, jak i izb adwokackich. Prezydium jako koordynator właściwego przepływu informacji.

6.   Samorząd solidarny i wspierający. Różnice pomiędzy izbami wymagają stworzenia mechanizmów solidarnościowych w obszarach objętych samorządową aktywnością (np. aplikacja adwokacka, szkolenie zawodowe). Mechanizmy te powinny uwzględniać różnice pomiędzy izbami i przewidywać rozwiązania wariantowe zależne m.in. od wielkości izby. Realizacja obowiązkowej działalności wymaga podobnych mechanizmów organizacyjnych i możliwości finansowych. Wsparcie przez instytucjonalną Adwokaturę obszarów organizacyjnie lub finansowo słabszych.

7.  Samorząd działający strategicznie. Realizowanie przez Prezydium przyjętej i aktualizowanej w miarę potrzeb strategii. Ograniczenie mechanizmów decyzyjnych ad hoc. Posługiwanie się strategią długofalową, nieograniczoną czasowo do końca kadencji i niezorientowaną na rozwiązywanie jedynie problemów doraźnych. Identyfikacja długoterminowych celów, które powinny być realizowane przez samorząd. Bazowanie na przemyślanej strategii i wypracowanie standardów rozwiązywania problemów doraźnych w miejsce pospiesznych i reaktywnych mechanizmów zaradczych i naprawczych.

8.   Adwokatura jako intelektualna siła. Zintegrowanie OBA i Palestry => budowa silnego ośrodka intelektualnego, think-tanku i „hubu” informacyjnego. Intensywne badania potrzeb środowiska adwokackiego. Obserwacja trendów i działań środowisk innych korporacji, korzystanie z dobrych praktyk i rozwiązań. Współpraca z właściwymi komórkami ustrukturyzowanej i kompetencyjnie przejrzystej komisji legislacyjnej.

9. Samorząd międzynarodowy. Szerokie i intensywne działanie w strukturach międzynarodowych. Współpraca z zagranicznymi samorządami adwokackimi. Dbałość o reprezentatywność Adwokatury w międzynarodowych organizacjach samorządów zawodowych, zwłaszcza w ich władzach centralnych (CCBE, UIA, IBA). Wykorzystanie działania na arenie międzynarodowej do wzmocnienia szkolenia aplikanckiego, adwokackiego doskonalenia zawodowego, mediacji i arbitrażu oraz zbudowania bazy materiałów szkoleniowych.

10.  Samorząd aktywny w sferze prawnej:

a.   aktywna działalność Adwokatury, nakierowana na rozwiązywanie problemów ogólnoprawnych ważnych dla adwokata oraz dotyczących sfery wykonywania zawodu adwokata. Stała komunikacja: NRA – działalność legislacyjna,

b.  głos Adwokatury wyraźny w sferze tworzenia prawa: dotyczący w równej mierze sfery wykonywania adwokackiej profesji, pozycji prawnej obywatela, jak i zagadnień ustrojowych – wyrażany zarówno w relacjach z ciałami prawodawczymi, jak i komunikowany społeczności adwokackiej oraz społeczeństwu, wsparty propozycjami konstruktywnymi, obrazującymi rozwiązania optymalne. Adwokatura nie tylko powinna zgłaszać zagadnienia problemowe, ale też pokazywać właściwe sposoby rozwiązania tych problemów,

c.  szczególny status projektów ustrojowych(PoA). Pełne wykorzystanie przez Adwokaturę właściwego czasu. Monitoring w celu dostrzeżenia przez Adwokaturę optymalnego czasu uruchomienia procesów zmierzających do poprawy jej otoczenia normatywnego. Konieczność opracowania projektów w celu wykorzystania ich w „legislacyjnych okienkach”. Konieczność stałej współpracy, zinstytucjonalizowanej i zintegrowanej na poziomie NRA i Izby,

d. legislacja dla adwokata. Skuteczność. Adwokatura w płaszczyźnie legislacyjnej musi komunikować się z Ustawodawcą. Jest częścią Państwa, więc w tych strukturach musi uczestniczyć, co nie oznacza bezgranicznej aprobaty ani bezgranicznej dezaprobaty. Efekt synergii. Adwokatura potrzebna Państwu, a Państwo Adwokaturze,

e. projekty profesjonalne. Wczasach błyskawicznych zmian prawa zorientowanie wysiłków legislacyjnych i intelektualnych wokół projektów profesjonalnych. Niektóre z nich będą wdrażane wraz z rozwojem technologii, inne natomiast mogą spotkać się z przyjaznym przyjęciem w razie odpowiednich działań lobbingowych.

11.  Samorząd a pozasądowe formy wykonywanie zawodu adwokata_tki:

a. wspieranie instytucjonalne, szkoleniowe, deontologiczne i informatyczne wykonywania zawodu w sferze doradztwa prawnego, korporacyjnego, podatkowego, biznesowego, negocjacyjnego, mediacyjnego, arbitrażowego i innych sposobów funkcjonowania adwokatów na rynku usług prawnych,

b. wykorzystanie Centrum Mediacji przy NRA jako ośrodka koordynującego i wspierającego ośrodki przy wszystkich Izbach Adwokackich, działającego na zasadach ustalonych przez poszczególne Rady Adwokackie,

c. działania zmierzające do poszerzania rynku pozasądowego rozwiązywania sporu jako ważnej formy wykonywania zawodu adwokata.

III.  NASZ WIZERUNEK

1.  Budowa wizerunku Adwokatury jako samorządu silnego, odważnego, stającego w obronie swobód obywatelskich, wywierającego realny wpływ na stan przestrzegania prawa w Polsce. Budowa zaufania obywateli do Adwokatury i uświadamianie ich o przydatności korzystania z pomocy adwokackiej.

2.  Skoordynowanie strategii wizerunkowej z priorytetowymi zadaniami Adwokatury, z przekazem zewnętrznym zawodu adwokata, z właściwymi standardami zawodu, z przekazem płynącym ze środowiska adwokackiego i opinii publicznej.

3.  Właściwa i szybka reakcja na nieprawidłowości. Szybkie, adekwatne i prawidłowe reagowanie na nieprawidłowości w środowisku adwokackim. Szybka reakcja na skargi, zawiadomienia dyscyplinarne, postępowania przygotowawcze. Reakcja dyscyplinarna i właściwa komunikacja decyzji. Zaniechania w tym obszarze są wizerunkowo dewastujące w przypadku zawodu zaufania publicznego.

4.  Profesjonalny i nowoczesny samorząd. Właściwe wypełnianie zadań samorządu wpływa na kształtowanie wizerunku.

5.  Budowa profesjonalnego systemu komunikacji medialnej o działalności publicznej Adwokatury.

6.  Profesjonalny rzecznik prasowy NRA z zawodowym doświadczeniem w działalności medialnej.

7.  Budowa wizerunku Adwokata. Poszerzanie postrzegania zawodu „adwokat” w kierunku wykraczającym poza zbyt wąsko potocznie rozumianą rolę: pełnomocnika w sprawach procesowych i obrońcy w sprawach karnych; budowanie wizerunku jako reprezentanta w sprawach korporacyjnych, własności intelektualnej, nowych technologii, mediatora, arbitra, doradcy prawnego, korporacyjnego, podatkowego i prawno-biznesowego oraz w innych ważnych sferach aktywności adwokatów na rynku usług prawniczych.

8. Trafianie „w punkt”. Akcje wizerunkowe skoordynowane z pożądanymi społecznie akcjami adwokackimi. Uchwycenie właściwego czasu pozwala zwielokrotnić efektywność akcji, skierowanie przekazu na zewnątrz – do odbiorców usług adwokackich.

9. Adwokatura jako profesjonalista. Aktywna działalność ekspercka w mediach. Reagowanie na istotne dla obywateli wydarzenia związane z rzeczywistością prawną. Propagowanie zasady dobrej legislacji, by akt normatywny nie był wielokrotnie zmieniany w krótkich odstępach czasu. Wspieranie zasady jednolitej wykładni prawa stosowanej przez sądy. Samorząd wrażliwy na potrzeby społeczno-gospodarcze, współpracujący w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych lub społecznie skomplikowanych.

10. Wizerunek poprzez wsparcie kultury i oświaty. Oddziaływanie wizerunkowe poprzez zaangażowanie w promocję kultury, oświaty, myśli prawniczej– sfer tak mocno dziś zaniedbanych.

11. Ocieplanie wizerunku Adwokatury poprzez włączanie i wspieranie znaczących akcji społecznych, niekomercyjnych, dobroczynnych, zarówno poprzez stworzenie warunków i wsparcia spontanicznych działań adwokackich, jak i w sposób zinstytucjonalizowany. Strategia komunikacji nakierowana na dotarcie informacji do możliwie najszerszego grona odbiorców, oparta na identyfikacji współczesnych problemów społeczeństwa.

12. Siła AdwokaturySamorządowa współpraca. Budowanie wizerunku Adwokatury jako znaczącego wśród innych samorządów zawodowych i otwarcie współpracującego z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego.

13.  Szerokie oddziaływanie. Wspieranie i promowanie projektów profesjonalnych, integracyjnych, kulturalnych, sportowych i wspierających tworzonych przez środowisko adwokackie, promowanie i zachęcanie do włączania się w prace na rzecz samorządu, rozwój wewnętrznych struktur samorządowych i społeczności adwokackiej.