Komentarze; redakcja:

 1. Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-4491, redaktor: M. Gutowski, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 1-1944,
 2. Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450-1088, redaktor: M. Gutowski, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 1-1932,
 3. Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-352, redaktor: M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 1-1747,
 4. Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353-626, redaktor: M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H. Beck, Warszawa 2019, ss. 1-1901,
 5. Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz. Art. 627-1088, redaktor: M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H. Beck, Warszawa 2019, ss. 1-1750.

Monografie:

 1. Umowa opcji, Kraków 2003, ss. 15-331,
 2. Nieważność czynności prawnej, rozprawa habilitacyjna, Warszawa 2006, ss. 1-490,
 3. Umowa o zastępstwo procesowe, C.H. Beck, Warszawa 2009, ss. 3-316,
 4. Wzruszalność czynności prawnej, C.H. Beck, Warszawa 2010, ss.1-373,
 5. Bezskuteczność czynności prawnej, Warszawa 2013, ss. 1-484,
 6. Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), C.H. Beck, Warszawa 2017, ss. 1-850.

 Rozdziały w komentarzach:

 1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych (w:) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-4491, red. M. Gutowski, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 72-108,
 2. Wady oświadczenia woli (w:) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-4491, red. M. Gutowski, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 565-620,
 3. Zobowiązania. Przepisy ogólne (w:) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-4491, red. M. Gutowski, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 1218-1264,
 4. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych (w:) Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450-1088, red. M. Gutowski, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 5-94,
 5. Skutki niewykonania zobowiązań (w:) Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450-1088, red. M. Gutowski, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 118-150,
 6. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (w:) Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450-1088, redaktor: M. Gutowski, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 268-297,
 7. Umowa zlecenia (w:) Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450-1088, red. M. Gutowski, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 906-940,
 8. Umowa o dzieło (w:) Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450-1088, red. M. Gutowski, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 655-691,
 9. Umowa leasingu (w:) Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450-1088, red. M. Gutowski, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 831-865,
 10. Umowa o roboty budowlane (w:) Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450-1088, red. M. Gutowski, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 691-727.

Uaktualnione i wzbogacone rozdziały w komentarzach:

 1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych (w:) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-352, red. M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 119-169,
 2. Wady oświadczenia woli w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-352, red. M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 808-888,
 3. Zobowiązania. Przepisy ogólne (w:) Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353-626, red. M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H. Beck, Warszawa 2019, ss. 3-66, 271-291,
 4. Skutki niewykonania zobowiązań (w:) Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353-626, red. M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H. Beck, Warszawa 2019, ss. 1049-1123,
 5. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych (w:) Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353-626, red. M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H. Beck, Warszawa 2019, ss. 1155-1198,
 6. Zmiana wierzyciela lub dłużnika w: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353-626, red. M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H. Beck, Warszawa 2019, ss. 1345-1369,
 7. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (w:) Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353-626, red. M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H. Beck, Warszawa 2019, ss. 1370-1417,
 8. Umowa o dzieło (w:) Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz. Art. 627-1088, red. M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H. Beck, Warszawa 2019, ss. 3-51,
 9. Umowa o roboty budowlane (w:) Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz. Art. 627-1088, red. M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H. Beck, Warszawa 2019, ss. 52-102,
 10. Umowa leasingu (w:) Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz. Art. 627-1088, red. M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H. Beck, Warszawa 2019, ss. 247-291,
 11. Umowa zlecenia (w:) Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz. Art. 627-1088, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, red. M. Gutowski, C.H. Beck, Warszawa 2019, ss. 335-399.

Rozdziały w monografiach:

 1. Wady oświadczenia woli (w:) System Prawa Prywatnego Tom 2, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 3, red. Z. Radwanski, A. Olejniczak, Warszawa 2019, ss. 481-540 (współautorstwo: Maciej Gutowski, Zbigniew Radwański),
 2. Sankcje wadliwej czynności prawnej (w:) System Prawa Prywatnego Tom 2, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 3, red. Z. Radwanski, A. Olejniczak, Warszawa 2019, ss. 541-586 (współautorstwo: Maciej Gutowski, Zbigniew Radwański),
 3. Tajemnica adwokacka w procesie cywilnym a projekt Ministerstwa Sprawiedliwości (w:) Ochrona tajemnicy adwokackiej (radcy prawnego) a działania władzy, red. M. Mrowicki, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2019, ss. 103-114.

Uaktualnione i wzbogacone wydania:

 1. Nieważność czynności prawnej, 2 wyd., Warszawa 2008, ss. 1-504,
 2. Nieważność czynności prawnej, 3 wyd., Warszawa 2012, ss. 1-474,
 3. Nieważność czynności prawnej, 4 wyd., Warszawa 2017, ss. 1-498,
 4. Bezskuteczność czynności prawnej, 2 wyd., Warszawa 2017, ss. 1-508,
 5. Wzruszalność czynności prawnej, 2 wyd., Warszawa 2019, ss. 1-370.

Artykuły:

 1. Potrącenie w postępowaniu nakazowym – relacja pomiędzy prawem materialnym a procesowym, PPH 2004, Nr 9, ss. 37-42,
 2. Nieważność i inne przypadki wadliwości czynności prawnych w kontekście odpowiedzialności karnoprawnej, PiP 2004, Nr 9, ss. 70-83,
 3. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych a uzgodnienia zmierzające do wyeliminowania powstawania odsetek, PPH 2004, Nr 10, ss. 38-41,
 4. Konwersja umowy stanowczej w przedwstępną wobec zmian kodeksu cywilnego, PiP 2004, Nr 1, ss. 48-61,
 5. Charakter prawny oferty na tle niedawnych zmian w kodeksie cywilnym, PiP 2005, Nr 3, ss. 67-79,
 6. Potrącenie ustawowe w stosunku do cesjonariusza w świetle przepisów o przelewie wierzytelności, RPEiS 2005, Nr 5, ss. 101-113,
 7. Odstąpienie od umowy o roboty budowlane, PiP 2005, Nr 9, ss. 66-88,
 8. Sprzeczność z prawem Unii Europejskiej jako przesłanka nieważności czynności prawnej na podstawie art. 58 k.c., RPEiS 2006/1, ss. 111-122,
 9. Zasada kauzalności czynności prawnych w prawie polskim, PiP 2006, Nr 4, ss. 3-19,
 10. O roszczeniach: kondykcyjnym, odszkodowawczym i ustaleniowym, które mogą powstać w związku z nieważnością czynności prawnej, MoP 2006, Nr 14, ss. 750-757,
 11. Kilka uwag, dlaczego opcja nie jest umową warunkową, Palestra 2007, Nr 1-2, ss. 93-100,
 12. Sankcja nieważności na tle uchwał organów spółek kapitałowych, PPH 2007, Nr 12, ss.19-26,
 13. Odpowiedzialność inwestora w umowach o roboty budowlane (na tle 6471 § 5 k.c.), PiP 2008, Nr 2, ss. 75-86,
 14. Sankcja wobec czynności prawnej dokonanej przez „fałszywy organ” osoby prawnej – artykuł, PPH 2008, Nr 3, ss. 46-52,
 15. Charakter prawny i zakres przedmiotowy odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h., PPH 2008, Nr 11, ss. 24-30,
 16. Problematyka zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej na tle orzecznictwa SN, PiP 2009, Nr 2, ss. 28-41,
 17. Ważność umowy zawartej w zakresie działalności licencjonowanej przez osobę nieposiadającą wymaganej licencji, MoP 2009, Nr 3, ss. 168-174,
 18. Konstrukcja wad oświadczenia woli w projekcie kodeksu cywilnego, PiP 2009, Nr 8, s. 17-31,
 19. Dopuszczalność stosowania 58 § 3 k.c. do podlegających uchyleniu uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia spółek kapitałowych, PPH 2009, Nr 12, ss. 19-25,
 20. O regułach dokonywania czynności prawnych – artykuł, PiP 2010, Nr 8, ss. 18-30,
 21. Procesowe konsekwencje nieważności czynności prawnej, PiP 2011, Nr 10, ss. 33-45,
 22. O konsekwencjach naruszenia norm dyspozytywnych, PPH 2011, Nr 11, ss. 17-24,
 23. Materialnoprawne i procesowe aspekty bezskuteczności klauzul abuzywnych w umowach konsumenckich [w:] Proces cywilny. Nauka – Kodyfikacja – Praktyka, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Warszawa 2012, P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik red., Poznań 2012, ss. 1117-1133,
 24. Naruszenie umowy jako przyczyna bezskuteczności czynności prawnej [w:] Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego, Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego, K. Klafkowska-Waśniowska, M. Mataczyński, R. Sikorski, M. Sokołowski red., Warszawa 2012, ss. 47-61,
 25. Kilka słów o projekcie nowego Prawa o adwokaturze, Palestra 2013/11-12, s. 15-22,
 26. Kilka słów o zmieniającej się adwokaturze, Palestra 2014/5-6, ss. 124-133,
 27. Pytania o przyszłą strategię adwokatury, Palestra 2014/9, ss. 44-55,
 28. Pomiędzy strategią a imponderabiliami – artykuł Palestra 2015/9-10, ss. 140-149 (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Czesław Jaworski 25%, Andrzej Zwara 25%),
 29. Zarys strategii adwokatury, artykuł Palestra 2015/11-12, (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), ss. 99-107,
 30. Adwokatura jest strażnikiem prawa, nie polityki. artykuł Palestra 2016/1-2, (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), ss. 7-14,
 31. Sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Kilka uwag o kompetencjach sądów powszechnych do bezpośredniego stosowania Konstytucji, artykuł Palestra 2016/4, ss. 5-30 (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%),
 32. Domniemanie konstytucyjności, artykuł Palestra 2016/5, ss. 44-62 (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%),
 33. O relacjach między demokracją a prawem, czyli kilka uwag o istocie demokracji konstytucyjnej, artykuł Palestra 2017/1-2, ss. 12-30 (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%),
 34. Konstytucja z 1997 r. a model kontroli konstytucyjności prawa, artykuł Palestra 2017/4, ss.11-30 (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%),
 35. Spory ustrojowe a kompetencje sądów (Granice bezpośredniego stosowania konstytucji), artykuł Palestra 2017/12, ss. 23-44 (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%),
 36. Propozycje modelowych założeń reformy aplikacji adwokackiej, artykuł Palestra 2018/1-2, ss.122-138 (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%),
 37. Między tradycją a nowoczesnością – wizja rozwoju miesięcznika „Palestra”, artykuł Palestra 2018/11, ss. 5-14 (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%),
 38. Bezpośrednie stosowanie konstytucji w orzecznictwie sądowym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXX, zeszyt 1- 2018,
 39. Szkoda jako jedna z przesłanek odpowiedzialności kontraktowej na gruncie art. 471 KC, Palestra Świętokrzyska, Nr 47-48, marzec-czerwiec 2019, ss. 31-40.
 40. Tajemnica adwokacka w świetle wyzwań współczesności – uwagi wprowadzające, Palestra 2019/7-8, ss. 5-25 (współautorstwo: Maciej Gutowski 33%, Piotr Kardas 33%, Jacek Giezek 33%),
 41. O granicach tajemnicy adwokackiej w prawie prywatnym, Palestra 2019/7-8, ss. 182-201,
 42. O nowym modelu polskiej procedury cywilnej – uwagi wprowadzające do „Palestry” 11-12/2019 poświęconej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, Palestra 11-12/2019 (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), ss. 7-14,
 43. Epidemia a digitalizacja działalności prawniczej – czyli o pożytkach i szkodach przyspieszonej cyfryzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości, e-Palestra, 04.06.2020 (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%),
 44. Sankcja nieważności umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkaniowej na podstawie nowego art. 3871c., Prokuratura i Prawo 7-8/2020, ss. 187-210,
 45. Odpowiedzialność dyscyplinarna rzecznika dyscyplinarnego z tytułu naruszenia niezawisłości sędziowskiej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 4 (56)/2020, ss. 75-91,
 46. Trybunał Konstytucyjny nie mógł rozstrzygnąć gorzej, czyli o dewastacji systemu jednym rozstrzygnięciem, Palestra 10/2020 (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), ss. 5-13.

 

Glosy:

 1. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 17 VI 1998, IV KKN 108/96, OSNKW 1998/7-8/34, Palestra 1999, Nr 7-8, ss. 183-188,
 2. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 4 IV 2000r., V CKN 10/00, OSNC 2000/12/219, Palestra 2004, Nr 7-8, ss. 263-267,
 3. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2003r., V CKN 345/01, OSP 2004, Nr 11, poz. 140, ss. 592-594,
 4. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2003 r., II CKN 1155/00, PS 2004, Nr 11-12, ss. 152-156,
 5. Glosa częściowo krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2002r., V CKN 1374/00, Palestra 2005, Nr 3-4, ss. 275-279,
 6. Glosa częściowo krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 6 XI 2003r., III CK 16/02, OSP 2005, Nr 7-8, poz. 96, ss. 417-419,
 7. Glosa do wyroku SN z dnia 3 marca 2005 r., II CK 409/04, OSP 2006, Nr 10, poz. 111, ss. 520-521,
 8. Glosa do wyroku SN z dnia 6 lipca 2005 r., III CK 705/04, OSP 2007, Nr 1, poz. 12, ss. 77-78,
 9. Glosa do wyroku SN z dnia 28 października 2005 r., II CK 174/05, MoP 2007, Nr 18, ss. 1023-1026,
 10. Glosa do wyroku SN z dnia 12 stycznia 2006 r., II CK 342/05, Palestra 2008, Nr 1-2, ss. 288-291,
 11. Glosa do wyroku SN z dnia 20 października 2006 r., IV CSK 178/06, OSP 2008, Nr 3, poz. 28, ss. 183-185,
 12. Glosa aprobująca do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2007r., I CSK 140/07, OSNC, MoP 2009, Nr 8, ss. 456-457,
 13. Wprowadzenie do Kodeksu cywilnego, Warszawa 2009, 31 wyd. Beck, ss. V-XVIII,
 14. Glosa częściowo krytyczna do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2008r., III CZP 6/08, OSP 2009, Nr 9, poz. 90, ss. 621-625,
 15. Zbieg uprawnień na podstawie rękojmi oraz na podstawie przepisów o wadach oświadczenia woli – Glosa do uchwały SN z 26.01.2012r., III CZP 90/11, OSNC 2012/7-8, poz 85, MoP 2013, Nr 2, ss.104-108.

Inne publikacje:

 1. Wprowadzenie do Kodeksu cywilnego, Warszawa 2009, 30 wyd. Beck, V-XVII,
 2. Wprowadzenie do Kodeksu cywilnego, Warszawa 2010, 32 wyd. Beck, V-XX,
 3. Wprowadzenie do Kodeksu cywilnego, Warszawa 2010, 33 wyd. Beck, V-XX
 4. Komentarz do art. 5, 5a i 5b (w:) Prawo energetyczne. Komentarz, red. Z. Muras, M. Swora, Warszawa 2010, 429-484, współautorka: K. Smagieł,
 5. Wprowadzenie do Kodeksu cywilnego, Warszawa 2011, 34 wyd., C.H. Beck, VII-XXIII,
 6. Umowa leasingu (w:) Umowy w obrocie gospodarczym, red. A. Koch, J. Napierała, Kraków 2011, 2 wyd., ss. 123-134,
 7. Wprowadzenie do Kodeksu cywilnego, Warszawa 2012, 35 wyd., C.H. Beck, VII-XXIV,
 8. Umowa leasingu (w:) Umowy w obrocie gospodarczym, red. A. Koch, J. Napierała, 3 wyd., Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ss. 123-134,
 9. Wprowadzenie do Kodeksu cywilnego, Warszawa 2014, 37 wyd., C.H. Beck, VII-XXIV,
 10. Umowa leasingu (w:) Umowy w obrocie gospodarczym, red. A. Koch, J. Napierała, 4 wyd., Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 139-147,
 11. Umowa leasingu (w:) Umowy w obrocie gospodarczym, red. A. Koch, J. Napierała, 5 wyd., Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ss. 167-178,
 12. Komentarz do art. 5 KC (w:) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-4491, redaktor: M. Gutowski, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 37-56,
 13. Komentarz do art. 6 KC (w:) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-4491, red. M. Gutowski, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 56-62,
 14. Komentarz do art. 7 KC (w:) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-4491, redaktor: M. Gutowski, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 62-68,
 15. Komentarz do art. 38 KC (w:) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-4491, red. M. Gutowski, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 199-206,
 16. Komentarz do art. 39 KC (w:) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-4491, red. M. Gutowski, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 206-214,
 17. Komentarz do art. 58 KC (w:) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-4491, red. M. Gutowski, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 344-376,
 18. Komentarz do art. 59 KC (w:) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-4491, red. M. Gutowski, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 376-385,
 19. Komentarz do art. 63 KC (w:) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-4491, red. M. Gutowski, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 411-418,
 20. Komentarz do art. 5, 5a i 5b (w:) Prawo energetyczne. Tom I. Komentarz do art. 1-11s, wyd. II, red. Z. Muras, M. Swora, Warszawa 2016, ss. 637-731, współautorka: K. Smagieł,

Publikacje popularno-naukowe:

 1. Adwokat na żądanie? Dlaczego tylko dla oskarżonych w sprawach karnych? felieton, DGP 03.07.2015,
 2. Narzędzia przymusu nie zastąpią rozwiązań systemowych – felieton, DGP 30.7.2015,
 3. Wymiar sprawiedliwości. Pęknięcia, które można jeszcze posklejać czy początek rozpadu? – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), DGP 28.8.2015,
 4. Adwokaci i Radcy prawni. Pola współpracy – felieton, Rzeczpospolita 2.9.2015,
 5. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stawek adwokackich niezgodne z konstytucją? – felieton, DGP 17.09.2015,
 6. Adwokaci i radcy: bez debaty oddajemy pole politykom – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), DGP 1.10.2015,
 7. Ułatwić adwokatom życie. Adwokat w spółce kapitałowej – felieton, Rzeczpospolita 14.10.2015,
 8. Miny czy mity. Czyli o zdecydowanej krytyce własnych uprzedzeń – felieton polemiczny, DGP 15.10.2015,
 9. Polityka w sądach i prokuraturze wyrzuci z nich sprawiedliwość – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), DGP 13.11.2015,
 10. Polityczna większość nie zastąpi konstytucji – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), DGP 23.11.2015,
 11. Zamieszanie wokół TK: Niegodziwości nie leczy się większą niegodziwością – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), DGP 23.11.2015,
 12. Ułaskawienie to nie tylko kwestia smaku – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita 1.12.2015,
 13. W trybie zabezpieczenia nie buduje się państwa prawa – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), DGP 3.12.2015,
 14. Trybunał Konstytucyjny: Diamenty czy szkiełka – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), DGP 9.12.2015,
 15. Wyroki Trybunału konstytucyjnego nie mogą być unieważnione – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), DGP 16.12.2015,
 16. Trybunał stanie się bezproduktywną dekoracją – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), DGP 21.12.2015,
 17. Trybunał musi orzec o (nie)konstytucyjności nowelizacji, bezpośrednio stosując konstytucję – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), DGP 29.12.2015,
 18. Inwigilacją w obywateli, czyli wchodzimy w rok 1984 felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), DGP 4.01.2016,
 19. Prokuratura wymaga reform, nie zaorania – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), DGP 13.01.2016,
 20. Czy w świecie podsłuchów znajdzie się miejsce na prawo do obrony – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita 15.01.2016,
 21. Jak ułatwić dostęp do kasacji – felieton (współautorstwo: Jacek Giezek 33,3%, Maciej Gutowski 33,3%, Piotr Kardas 33,3%), Rzeczpospolita 3.02.2016,
 22. Jedynym sądem, w którym działa zasada prawdy materialnej, jest Sąd Ostateczny – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), DGP 8.02.2016,
 23. Ten, kto nie ryzykuje kosztami, jest bardziej skory do sądu – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), DGP 8.03.2016,
 24. Sądy nie będą stosowały prawa sprzecznego z konstytucją – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), DGP 14.03.2016,
 25. „Spór o TK czas zakończyć” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita 15.06.2016r.
 26. Superprokurator z superuprawnieniami –felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 20.06.2016r.
 27. Stosunek zaufania a prawo do wolności wypowiedzi – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 06.07.2016r.
 28. Ustawa naprawcza jak kij bejsbolowy – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazet Prawna, 13.07.2016r.
 29. Lichwy nie da się wytępić cepem– felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 26.07.2016r.
 30. Reforma systemu prawnego – nowy pomysł czy zmarnowany potencjał – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 10.08.2016r.
 31. Politycy dopełnią aktu zniszczenia – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 17.08.2016r.
 32. Kolejny raz adwokatura stanęła przed próbą – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Prawnik.pl, 02.09.2016r.
 33. Nadzwyczajny Kongres Sędziów: Obrona bastionów z pożytkiem dla obywateli – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 8.9. 2016r.
 34. Wizerunku adwokatury nie poprawi złota kokarda– felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 21.09.2016r.
 35. „Nowa ustawa o sędziach TK, czyli stwarzanie warunków do deprawacji władzy”- felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 06.10.2016r.
 36. „Prokurator jak sąd, czyli uchylenie wyroku to nie tylko techniczna konsekwencja” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), 13.10.2016r.
 37. „Prokuratoria adwokatem rządowych firm? To chybiony pomysł”- felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 8.11.2016r.
 38. „Hiperinflacja prawa, czyli nie idziemy do roboty”– felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 16.11.2016r.
 39. „Oby adwokatura nie pokonała się sama”– felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 22.11.2016r.
 40. „W świecie fantazyjnego powrotu do zamierzchłej historii można byłoby nawet konia uczynić Prezesem zniszczonego TK.” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), dziennik.pl, 05.12.2016r.
 41. „Wygoda posłów nie jest normą konstytucyjną” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 20.12.2016r.
 42. „Gumowy kręgosłup u sędziego politykom nie przeszkadza” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 27.12.2016r.
 43. „Między prawniczą finezją a bezrefleksyjnym nieposłuszeństwem” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 03.01.2017r.
 44. „Kodeks karny narzędziem dyscyplinowania opozycji, czyli finał konkursu na najgłupszą opinię prawną.” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 16.01.2017r.
 45. „Sądownictwo nie jest dla sędziów, ani dla polityków” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 08.02.2017r.
 46. „Konstytucja nie jest od kurzenia się na półce” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 14.03.2017r.
 47. „Polityczna KRS. Z półuśmieszkiem satysfakcji” ” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 23.03.2017r.
 48. „Sztuka trzaskania butami przed ministrem sprawiedliwości” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 20.04.2017r.
 49. „Posłowie a niezależność władzy sądowniczej” –felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 08.05.2017r.
 50. „Nie każdy naukowiec może być sędzią”– felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 17.05.2017r.
 51. „Rozdwojenie jaźni ministra” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 13.06.2017r.
 52. „Przed Trybunałem Konstytucyjnym test rozumu” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 14.06.2017r.
 53. „Prezydium KRS jest za, a nawet przeciw rozjechaniu sądów walcem” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 26.06.2017r.
 54. „O wolności słowa w adwokaturze słów kilka” – felieton, Dziennik Gazeta Prawna, 18.07.2017r.
 55. „Sąd to nie teatr, minister nie reżyser” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 20.07.2017r.
 56. „Zabrać obywatelom i dać sędziom, czyli wizja reformy sądownictwa oczami Ministerstwa Sprawiedliwości” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 21.08.2017r.
 57. „Nadprodukcja niedouczonych prawników” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 30.08.2017r.
 58. „Jad z antysądowej kampanii za nasze pieniądze” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 20.09.2017r.
 59. „Obecność prof. Gersdorf na ślubowaniu nowego sędziego TK: Tłumaczenia prezes SN pogrzebały sprawę” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 23.09.2017r.
 60. „Nie dostosowuje się konstytucji do systemu” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 26.09.2017r.
 61. „Prezydencie projekty nie naprawią sądownictwa” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 24.10.2017r.
 62. „Na pytania o reprywatyzację odpowiedzi należy szukać w wartościach konstytucyjnych” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 31.10.2017r.
 63. „Rada odleciała wysoko ponad badania psychologiczne asesorów” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 2.11.2017r.
 64. „Konkurencja dla <<Ucha Prezesa>>” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 7.11.2017r.
 65. „Dzień małego faszysty i pożytecznego idioty” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 15.11.2017r.
 66. „Wykładnia autentyczna a nienaprawialność statusu tzw. <<dublera>>” – felieton polemiczny (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 21.11.2017r.
 67. „Potrzebni od zaraz profesjonalni legislatorzy” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 5.12.2017r.
 68. „Jest prawo w książkach i w działaniu” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 5.12.2017r.
 69. „Nowelizacja procedury cywilnej metodą punktowego łatania dziur” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 20.12.2017r.
 70. „Ochrona obywateli to sprawdzian dla sędziów” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 29.12.2017r.
 71. „Nie mieszajmy umów depozytu z tajemnicą adwokacką” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 4.01.2018r.
 72. „Daj nominatowi pióro, a się sam narysuje” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 16.01.2018r.
 73. „Czy można teoretycznie kształcić przyszłych prawników praktyków?” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 23.01.2018r.
 74. „Samorząd swoim aplikantom” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 30.01.2018r.
 75. „Czy adwokatura powinna wypowiadać się o aborcji? – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 22.02.2018r.
 76. „KRS czyli Karykatura Reprezentacji Sędziowskiej” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 8.03.2018r.
 77. „Będziemy smakować wstyd na oczach całego świata” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 15.03.2018r.
 78. „Rozbijanie Unii a uśmiercanie demokracji” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 27.03.2018r.
 79. „Populizm podgryza adwokaturę” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 20.04.2018r.
 80. „NRA powinna uchylić sprzeczną z prawem uchwałę warszawskiej izby” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 24.04.2018r.
 81. „Przymus jest przeciwieństwem mediacji” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 8.05.2018r.
 82. „Autokompromitacja stanowiących chaotyczne prawo” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 22.05.2018r.
 83. „Armaty skierowano przeciwko najsłabszym” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 05.06.2018r.
 84. „Jak zepsuć proces cywilny” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 19.06.2018r.
 85. „Sporu o Sąd Najwyższy nie da się potraktować jak zwykłej politycznej walki” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 12.07.2018r.
 86. „Czarna lista to kompromitacja Rady” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 17.07.2018r.
 87. „Czy już lecimy nad kukułczym gniazdem? – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 31.07.2018r.
 88. „Sąd Najwyższy jest trzecią władzą, a nie biurem pisania podań do polityków” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 07.08.2018r.
 89. „Wątpliwy nabór grozi <<dyktatura ciemniaków>>” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 28.08.2018r.;
 90. „TK nie jest instancją odwoławczą od postanowień SN” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 03.09.2018r.;
 91. „Świat bez gwarancji to nie fantasmagoria” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 25.09.2018r.;
 92. „Fałszywy piastun: bezskuteczność zamiast nieważności” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 09.10.2018r.;
 93. „Chcemy być w Unii czy szukamy pretekstu?” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 23.10.2018r.;
 94. „Konfrontacja z Unią to droga w jedną stronę” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 6.11.2018r.;
 95. „Czas na nominacje jest fatalny, a konsekwencje trudne dziś do przewidzenia” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 15.11.2018r.;
 96. „<<Dubler>> w ogóle nie pasuje do sędziów SN” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 19.11.2018r.;
 97. „Orzeczniczy realizm jest wskazany na sali sądowej” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 20.11.2018r.;
 98. Jeśli prawo ma cokolwiek znaczyć” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 4.12.2018r.;
 99. „Wolne sądy a wolni ludzie: czas na debatę” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 18.12.2018r.;
 100. „Trzeba odważnych decyzji. Politycy takich nie podejmą” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 08.01.2019r.;
 101. „Każdy z nas może walczyć o lepsze standardy” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 21.01.2019r.;
 102. „Pedofilia w Kościele: nie odwracajmy się od problemu” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 22.01.2019r.;
 103. „Likwidacja naruszeń to powrót do praworządności” felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 05.02.2019r.;
 104. „Areszt i zarzut za przestrzeganie prawa” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 19.02.2019r.;
 105. „Trzeba poczekać, co orzeknie Trybunał” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 05.03.2019r.;
 106. „Izba Dyscyplinarna okazała się sądem dla władzy, nie dla ludzi” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 26.03.2019r.;
 107. „Stopniowo rozmontowuje się gwarancje rzetelnego procesu” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 02.04.2019r.;
 108. „Dyktat nieokrzesanych populistów” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 16.04.2019r.;
 109. „Sięgnijmy po stare wzorce: przywróćmy nakazy pracy” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 30.04.2019r.;
 110. „Są skutki prawne czynów z filmu braci Sekielskich” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 14.05.2019r.;
 111. „Destrukcyjne zmiany pod pretekstem walki z pedofilią” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 28.05.2019r.;
 112. „Co nas obchodzą sędziowskie emerytury i różnica wieku” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 25.06.2019r.;
 113. „Co nas obchodzą sędziowskie emerytury i różnica wieku” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 25.06.2019r.;
 114. „Nawet mając rację, trzeba uważać, jak się czyni z niej użytek” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 27.06.2019r.;
 115. „Minister sprawiedliwości nie mógłby wygrać tego procesu.” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 09.07.2019r.;
 116. „Ekwilibrystyczne pytania a granice kompetencji” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 23.07.2019r.;
 117. „Jak się samemu wyciągnąć za włosy z bagna” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 6.08.2019r.;
 118. „Ileż to konsekwencji w konserwowaniu demonów” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 20.08.2019r.;
 119. „Gang Olsena w Ministerstwie Sprawiedliwości” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 27.08.2019r.;
 120. „Nieuzasadniona krytyka prawa do milczenia” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 10.09.2019r.;
 121. „Prokuratura i sądy nie są od rozgrywek” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 24.09.2019r.;
 122. „Czas pokaże, czy Senat nie zmarnuje szansy” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 22.10.2019 r.;
 123. „Totalitaryzmy mają wiele twarzy” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 5.11.2019 r.;
 124. „Utrata autorytetu coraz bardziej widoczna” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 19.11.2019 r.;
 125. „O stosowaniu prawa Unii mogą rozstrzygać niezawisłe sądy” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 03.12.2019 r.;
 126. „Ustawą w rozum” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 17.12.2019 r.;
 127. „Rzecznicy muszą działać w określonych granicach”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 31.12.2019,
 128. „Ostentacja i prowokacja”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 14.01.2020,
 129. „SN wskazuje granice legalności działań władzy”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 28.01.2020,
 130. „Ustawa kagańcowa ma pudrować wadliwość Rady”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 11.02.2020,
 131. „To był jednak nieskuteczny wybór Rady”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 25.02.2020,
 132. „O twórczym rozwinięciu koncepcji represjonowania”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 10.03.2020,
 133. „Potrzeba opamiętania w czasach zarazy”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 24.03.2020,
 134. „Albo legalne są wybory, albo ograniczenia naszych wolności”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 07.04.2020,
 135. „Pandemia niewydolności sądów”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 20.04.2020,
 136. „Nieuczciwy plebiscyt zamiast wyborów”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 05.05.2020,
 137. „Nieważność umowy to niejedyne rozwiązanie”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 19.05.2020,
 138. „Godzić potrzeby i gwarancje”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 02.06.2020,
 139. „Czy jest odpowiedzialność za wybory widmo?”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 16.06.2020,
 140. „Zwalczanie epidemii a prawnokarny populizm”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 30.06.2020,
 141. „Majstrowanie, które stygmatyzuje”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 14.07.2020,
 142. „Temida na własne życzenie ślepa i głucha”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 11.08.2020,
 143. „Adwokacki relatywizm czy sędziowska krótkowzroczność?”, felieton, Dziennik Gazeta Prawna, 18.08.2020,
 144. „Covid-19 to realne zagrożenie dla pracy adwokatów”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 25.08.2020,
 145. „Sędzia Ruth Bader Ginsburg a sprawa polska”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 22.09.2020,
 146. „Nowy termin zjazdu daje szansę harmonijnego współdziałania samorządu adwokackiego”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 24.09.2020,
 147. „Jak Izba Dyscyplinarna chciała TSUE unieważnić”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 06.10.2020,
 148. „To nie są małe miasteczka na Środkowym Zachodzie w XIX w.”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 19.10.2020,
 149. „Żonglerka Izby Dyscyplinarnej nie ma nic wspólnego z wykładnią prawa”, felieton, (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 22.10.2020,
 150. „Opłakane skutki „reform” sądownictwa”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 04.11.2020,
 151. „Niebawem czeka nas doręczeniowa e-rewolucja”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 16.11.2020,
 152. „Postanowienie Izby Kontroli pozytywnie zaskakuje”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 01.12.2020,
 153. „Bez transparentności władzy nie ma jej kontroli społecznej”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 02.12.2020,
 154. „Co powinien zrobić prokurator w kościele”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 14.12.2020,
 155. „Przypadki naginania prawa nie giną w mrokach historii”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 15.12.2020,
 156. „Media publiczne i uciekający tweet”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 28.12.2020,
 157. „Obywatelu, płać, boś głupi i narwany”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 11.01.2021,
 158. „Najpierw zmiany informatyczne w sądach, potem obowiązki stron”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 25.01.2021,
 159. „Zamiast kaucji budujmy pręgierze”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 09.02.2021,
 160. „Konieczne są rozwiązania, a nie przemilczenie”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 23.02.2021,
 161. „Unijny Trybunał zakreślił w wyroku jedynie ramy”, felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Rzeczpospolita, 09.03.2021,